Artikel i GR Specialen – tankar om specialpedagogik och IKT

Artikel i ”GR Specialen” 30 november 2011  

Uppdraget jag fick var att berätta om lärarstipendiet och lite om mina tankar inom området IKT och specialpedagogik.
Lärarstipendiet Guldäpplets särskilda pris 2011 för insatser inom specialpedagogik och IKT
Priset lyfter fram IKT och specialpedagogik, och pekar på vikten av att skapa broar mellan digital- och specialpedagogisk kompetens vilket är en stark drivkraft i mitt arbete.

Flera specialpedagogiska forskare har under de senaste årtiondena uppmärksammat eleven i sitt sammanhang och detta specialpedagogiska perspektiv innebär fokus på vad som sker i samspelet mellan eleverna och att elevens förutsättningar till lärande påverkas av hur tillgänglig lärandemiljön är.
Att ta ett helhetsgrepp kring lärandemiljö tar tid och tyngdpunkten i arbetet ligger på att forma helheten genom att från början tänka in barn- och ungdomars olikheter att lära och se det som en tillgång.
Med IKT som verktyg har vi många fler möjligheter, dels i att tänka in hur IKT kan ge nya möjligheter till delaktighet och lärande, som inte tidigare var möjliga, men också att i det individuellt inriktade arbetet undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling och möjliggöra en ökad lust och motivation att lära.

Tillgänglig lärandemiljö och värdegrund
Tillgänglig lärandemiljö är förankrad i värdegrunden och verktyg för delaktighet och inkludering – socialt och pedagogiskt – är kommunikation, samarbete/samspel och strategier för lärande.

Då måste vi pedagoger också organisera och observera hur kommunikation och samspel går till i våra elevgrupper, och fundera över hur det går till när eleverna lär sig och hur kan vi anpassa undervisningen utefter detta.

Våra tankar blir till ord och våra ord blir till handling. Värdegrunden kommer ut i handling i hur vi organiserar lärandet.
Om vi lär om IKT kan vi mer se nyttan av olika digitala lärverktyg och utveckla kompetens kring t.ex.
Hur ser det ut när alla är delaktiga?
 Hur ser det ut när alla kommer till tals?
 Hur ser det ut när elevers rätt till inflytande praktiseras?
Hur ser det ut när lärande sker tillsammans med andra, när vi lär av, med och om varandra?
Hur kan elever och pedagoger synliggöra sitt lärande?
Hur kan IKT öka förutsättningar att lära – dvs. utveckla språk/kommunikation, samspel, koncentration och motivation?

Gemensam förståelse
Jag tror att det är viktigt att samtala och tillsammans forma en bild av den gemensamma förståelsen av inkludering som är en ständigt pågående process utifrån flera perspektiv och parallellt med detta arbeta med och finna nya möjligheter för delaktighet och lärande med IKT.
Jag tror detta för att jag emellanåt har mött förståelsen av att inkludering är ett tillstånd.

Individualisering är ett annat begrepp som jag också tänker behöver ventileras.
Individuellt arbete eller individanpassat? Organisationsform med enskilt arbete efter egen planering eller individanpassat i ett grupparbete.
Litteraturen framhåller samarbetsinriktade arbetsformer och att detta gynnar alla elever och i synnerhet elever i behov av särskilt stöd.
Forskning visar att det finns ett samband mellan mycket individuellt arbete och sämre skolresultat. Det här påverkar hur vi organiserar lärandet och balanserar elevernas möjligheter att utveckla förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Kompetensutveckling för Skoldatatek i västra Sverige
Ett område som ligger mig varmt om hjärtat är utvecklingen och spridningen av skoldatatek, och vid starten för fyra år sedan fanns det fem skoldatatek i de västsvenska kommunerna, nu finns det ca 40.

Jag har arbetat med kompetensutveckling för västra Sveriges skoldatatek. Alla konferenser finns dokumenterade i olika teman på GRUtbildnings webbsida http://www.grkom.se/skoldatatek under fliken dokumentation.

De flesta konferenser har varit inriktade på olika teman som t.ex läsning, kommunikation, arbetsminne, matematik och engelska. Konferenserna har tagit sin utgångspunkt i styrdokument och forskningsrapporter.

En stor kompetensbank har byggts upp i nätverket som har blivit allt större med åren och jag kommer med glädje att driva och utveckla arbetet vidare i samverkan.

Tillgängligt skriftspråk: Talsyntes – ett lärverktyg för alla elever
Skoldatateksverksamhet har främst fokus på tillgängligt skriftspråk med digitala lärverktyg som t.ex. talsyntes och verksamheten bör primärt ha en förebyggande inriktning.

Talsyntes underlättar barnets väg till språket, stödjer uppmärksamheten, utvecklar läs- och skrivförmågan och bidrar till ett tillgängligt skriftspråk.
I senaste numret av tidsskriften Datorn i Utbildningen har jag skrivit en artikel om Talsyntes – ett verktyg för alla elever. Läs den här http://www.diu.se/nr7-11/nr7-11.asp?artikel=s39

Tillgänglig utbildning med bild, ljud, film och sociala medier
Det senaste året arbetar jag också med processutbildning inom IKT och specialpedagogik med olika verktyg.
Jag ser framför mig både generella och individuella möjligheter.
Exempelvis ser jag gärna att visuell kommunikation används i större utsträckning för att förstärka talet. Detta skapar struktur och sammanhang och ligger i linje med LGR 11 som betonar att pedagogen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till överblick och sammanhang vilket i sin tur avlastar arbetsminnet.

Med IKT ges eleverna större möjligheter att synliggöra och att sätta ord på sitt lärande på olika sätt med text, ljud, bild, film m.m. och vi pedagoger kan också mer variera samspelsmöjligheter för att tillgodose varje elevs behov.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s