Utvecklingsarbete om delaktighet och IKT

Utvecklingsarbetet som genomfördes under höstterminen 2013:
”Elevers delaktighet i en lärsituation med digitalt berättande och boksamtal”
delar jag med mig av i en rapport nedan. Det är en uppföljning av min tidigare utvärdering av Digitalt berättande och boksamtal.

Jag har tidigare skrivit om utvecklingsarbetet Digitalt berättande och boksamtal, en kompetensutvecklingsinsats i fsk-åk 2.
Arbetet utvärderades i maj 2013.

Digitalt berättande och boksamtal Gunilla Almgren Bäck

Frågeställningarna handlade då om effekter och personalens uppfattningar om kompetensutvecklingsprocessen som inleds med att pedagoger och elever lär tillsammans. Jag ville också undersöka pedagogers uppfattningar om talsyntes.
Enkätutvärderingen, som riktades till pedagoger verksamma i respektive klass, samt intervjuer med rektor och utvecklingspedagog, visar bland annat att samtliga är positiva till upplägget av kompetensutvecklingen genom att:

-Pedagoger får vara med om ett konkret upplägg av undervisningen.
-Det överbryggar ovana vid teknik och eventuellt krångel med tekniken fixas direkt.
-Det hjälper pedagoger att komma igång med att utveckla arbetssätt med digitala verktyg. 

I samband med mina studier, inom Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, ville jag utveckla arbetet och ta reda på hur lärsituationen, Digitalt berättande och boksamtal, når eleverna. Det jag utgick ifrån var att elevers uppmärksamhet och delaktighet i lärsituationen förbättras med stöd av digitala lärverktyg samt i förlängningen att lärandet effektiviseras och bidrar till utveckling av skriv- och läsförmåga.

Elevers delaktighet i en lärsituation med digitalt berättande och boksamtal
Frågeställningar i detta utvecklingsarbete som genomfördes i en åk 1 klass: 

-Hur ser elevens delaktighet ut i lärsituationen?
-Vad säger klassläraren om elevers delaktighet i lärsituationen?

I arbetet har jag använt observation, intervju och film vilket beskrivs i rapporten.

Observationen fokuserades på främst på en elevs uppmärksamhet och delaktighet i arbetet i förhållande till vad som hände i lärsituationen i klassrummet dvs. vilka förutsättningar som gavs i undervisningen. Observationen avsåg att betrakta beteende och uppmärksamhet vid såväl helklassundervisning som vid samarbetet två och två samt vid elevernas redovisning av skrivarbetet.
Arbetet som genomfördes kan beskrivas enligt bilden nedan.

Aktionsforskning process Gunilla Almgren Bäck

Resultatet var inte så förvånande att visuellt stöd för talet med bilder samt elevens intresse och motivation påverkade positivt. Dessutom att samarbetet drev arbetet framåt osv. Det som var intressant för mig var att jag kom på hur jag kunde kombinera delaktighet och den teoretiska modellen TPACK, teknik, pedagogik och innehåll. (beskrivs i rapporten på s.8). Läs vad professor Berner Lindström skriver om TPACK här.

Det tre övergripande kategorierna (se nedan) för delaktighet som jag använde för att analysera det insamlade materialet hörde jag i höstas nämnas av Per Skoglund, som arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Upplägget i klassrummet var:
1. Låta sig ledas – helklassituation ledd av pedagog
2. Leda sig själv – strategier för att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
3. Leda andra – mottagare för arbetet

Läs mer på SPSM:s blogg om detta.  

Jag funderade på hur jag skulle få in TPACK i kombination med de tre kategorierna för att kunna analysera det insamlade materialet. Skulle det vara som en övergripande rubrik eller var kategorierna överordnade TPACK? Så insåg jag att TPACK går in i var och en av de tre kategorierna.
Jag skapade därför en tabell enligt nedan som delar upp den beskrivna lärsituationen under vilken första aktionen genomfördes.

Delaktighet Gunilla Almgren Bäck

Materialet som jag samlade in, genom observation, intervju och film, kunde jag kategorisera inom tabellen.
Mer att läsa om det i rapporten under Resultat.

Delaktighetskategorierna har jag funderat kring och utvecklat tankar om på s. 13 i rapporten.

Resultatet kan vara underlag till att ytterligare problematisera varför lärsituationen med digitala verktyg bidrog till elevens/elevernas delaktighet i lärandet samt vara underlag för andra lärsituationer och dess tillgänglighet för eleven.
Hur tillgänglig är lärsituationen avseende teknik, pedagogik och innehåll osv.
Verktyg för att analysera delaktighet som den ovan beskriva kombinationen med TPACK intresserar mig att fundera vidare kring och utveckla.

Delaktighet är ett av de ord som är viktiga att diskutera och skapa förståelse kring i vår gemensamma strävan med skolutveckling.
Det ovan beskrivna är ett sätt…..

Nedan är utvecklingsarbetet beskrivet med anknytning till litteratur:

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s